Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Dotyczące odroczenia płatności podatku VAT z tytułu importu towarów

Odroczenie obowiązku płacenia podatku VAT przy odprawie celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług możliwe jest w ramach procedury uproszczonej, realizowanej przez naszą agencję celną.

Korzyści wynikające z tego rozwiązania obejmują:

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów do Polski w ramach składanych przez Państwa deklaracji podatkowych VAT-7.
  • krótszy czas odprawy celnej już od 30 minut.
  • ograniczenie ilości rewizji dzięki posiadanemu przez naszą firmę certyfikatowi Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Oferujemy naszą pomoc w przygotowaniu Importera do spełnienia warunków niezbędnych dla skorzystania z możliwości odroczenia płatności VAT.


Dotyczące drzewnych materiałów opakowaniowych oraz sztauerskich z drewna surowego

W celu ochrony roślinności przed szkodnikami z innych krajów, Rada dyrektywą 2000/29/WE z dnia 8.05.2000r. (Dz.U. L 169 z 10.07.2000r.), wprowadziła środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie.

Materiały opakowaniowe oraz sztauerskie wykonane z drewna nieobrobionego stwarzają doskonałe możliwości do wprowadzenia i rozpowszechnienia się organizmów szkodliwych. Aby temu zapobiec zostały opracowane przez Sekretariat ds. Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC) FAO, międzynarodowe standardy dotyczące środków fitosanitarnych w ramach globalnego programu polityki i pomocy technicznej w kwarantannie roślin, Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych.

Celem tego międzynarodowego standardu jest ujednolicenie przepisów, które obowiązują w poszczególnych krajach. Niniejszy standard został zatwierdzony przez Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych w marcu 2002r. Powyższe standardy dotyczą opakowań drewnianych jak i materiałów sztauerskich wykonanych z surowego drewna roślin iglastych i liściastych, które mogą być źródłem rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, stanowiących zagrożenie przede wszystkim dla żywych drzew.

Wytyczne do przepisów dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym IPPC-ISPM15 (do pobrania)


Dotyczące systemu oceny zgodności oraz sposobu jej oznakowania znakami CE

Swobodny przepływ towarów to, obok zasad swobodnego przepływu osób, kapitału i usług, fundament wolnego rynku europejskiego. Prawodawstwo europejskie dąży do niwelowania barier w handlu oraz do wzajemnego uznawania i ujednolicenia procedur handlowych, technicznych i innych. Podstawowym środkiem do eliminacji barier technicznych w handlu jest ujednolicenie wymagań technicznych w skali Unii Europejskiej poprzez harmonizację prawa. Uchwałą Rady z 1985 roku wprowadzona została nowa metoda i polityka tworzenia przepisów technicznych nazwana Nowym Podejściem do harmonizacji i normalizacji technicznej.

Każdy z producentów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa określonych w dyrektywach Nowego Podejścia; dotyczy to wszystkich producentów, a także w określonej mierze importerów i dystrybutorów wprowadzających wyroby na rynek UE. Producent ma obowiązek zapewnić, że wyrób, który ma zostać wprowadzony na rynek Wspólnoty, został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z postawieniami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw) Nowego Podejścia. Wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia i spełniające postawione w nich wymagania muszą być, z nielicznymi wyjątkami, oznakowane charakterystycznym symbolem CE. O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy Wasz wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejścia i znakowaniu znakiem CE prosimy skorzystać z serwisu http://www.oznaczenie-ce.pl/

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne zasady systemu europejskiego obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek krajowy. Krajowe przepisy regulujące system oceny zgodności oraz sposobu jej oznakowania znakami CE zawarte są w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. z 2005r. nr 265, poz. 2227).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem oznakowanie CE, powinno być umieszczone na aparaturze, albo tablicy znamionowej, w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takich możliwości - na opakowaniu aparatury lub w instrukcji obsługi lub dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury. Ustawa o systemie oceny zgodności zabrania wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności, jeżeli ten wyrób podlega takiemu oznakowaniu w ramach składanych przez Państwa deklaracji podatkowych VAT-7.
ico box Kompleksowa obsługa celna
ico auto Transport
i spedycja
ico msg Profesjonalna obsługa klienta
Vinaora Nivo Slider 3.x

Kontakt

logo contact
Andrzej Nowak 
Mariusz Cisło
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
agencja@anmarlogistic.pl
AEO final cs
baner 01
facebook